Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze Podologiepraktijk

Algemeen
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gevevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische, financiele gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. De AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook in podologie praktijk Krijnen geldt de AVG. Naast de algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheids-zorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Dit privacyrbeleid is bedoeld om u te informeren over uw en onze rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Podologiepraktijk
In onze podopraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Wettelijk gezien zijn wij verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien wij zorg willen verlenen.

De volgende gegevens verwerken wij:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Contactgegevens
• Burgerservicenummer (BSN)
• Nummer en soort identiteitsbewijs
• Verzekeringsgegevens
• Rekeningnummer (indien van toepassing)
• Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt.

De plichten van de fysiotherapiepraktijk
Podologiepraktijk Krijnen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• voor podotherapeutische zorgverlening en de financiele afhandeling hiervan
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
• Podopraktijk Krijnen heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Wij verstrekken uitsluitend noodzakelijke gegevens aan overige behandelaars. Aan overige derden alleen met toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier, kenbaar maken aan ‘Podopraktijk Krijnen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Het dossier dient persoonlijk, of door een gemachtigde, opgehaald te worden op de praktijk.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Podopraktijk Krijnen’ heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podoloog hierover graag met u in gesprek. U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

foto stichting loop register_podoloog_A_B_logo_Elburg
[efb_likebox fanpage_url=”Podologiepraktijk” fb_appid=”” box_width=”200″ height=”100″ box_height=”” colorscheme=”light” show_faces=”1″ show_header=”1″ show_stream=”0″ show_border=”1″ ]